Głównym zadaniem tutora jest wzmacnianie roli rodziców w wychowaniu dziecka.

Rola tutora:

  • poznawanie podopiecznego i budowanie z nim przyjaznej relacji;
  • wzmacnianie ucznia, uświadamianie mu jego mocnych stron i pomoc w pracy nad trudnościami;
  • pomaganie podopiecznemu w wybieraniu celów i obszarów do pracy;
  • prowadzenie regularnych, indywidualnych rozmów z podopiecznymi i ich rodzicami;


Niezwykle ważnym punktem pracy wychowawczej są regularne spotkania obydwojga rodziców z tutorem (opiekunem). Rodzice w równym stopniu ponoszą odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci, każde z nich wnosi swój cenny wkład, swoje obserwacje i przemyślenia - stąd konieczność zaangażowania obojga.

Spotkania odbywają się przynajmniej trzy razy w roku, a ich celem jest przekazanie sobie nawzajem wiedzy o dziecku. Dzięki połączeniu wiedzy rodziców o jego zachowaniu w rodzinie i wiedzy opiekuna o dziecku w szkole, możliwe staje się wypracowanie jednego lub kilku wspólnych celów, realizowanych równolegle w domu i w szkole.

W czasie spotkania z rodzicami opiekun niczego nie narzuca, lecz wspólnie, dochodzą do konkretnych ustaleń. Na kolejnym spotkaniu weryfikuje się to, co udało się zrealizować, ewentualnie omawia się sposoby kontynuowania rozpoczętej pracy i wyznacza nowe cele. Istnieje możliwość częstszych spotkań, rodzice mogą zwracać się do tutora ze wszystkimi pytaniami czy wątpliwościami związanymi z wychowaniem ich dziecka. Szczególne znaczenie dla powodzenia procesu wychowawczego ma wzajemne zaufanie. Po pewnym czasie kontakt jest coraz bliższy, a opiekuna można porównać z przyjacielem rodziny.