Nasze działania opierają się na założeniu, że pierwszoplanową rolę wychowawczą pełni ze swej natury rodzina. Wychowanie ma na celu uformowanie samodzielnie myślącego człowieka, który jest gotowy do podejmowania decyzji zgodnie z wyznawanym systemem wartości. Człowieka zdolnego do służby innym, otwartego na relacje z Bogiem i ludźmi – szczęśliwego.

Proces wymagający ciągłego doskonalenia

Podobnie jak kariera zawodowa rodzicielstwo wymaga nieustannego wzbogacania wiedzy i umiejętności.

Wychowywanie dziecka przejawia się między innymi w codziennej trosce, wyznaczaniu celów wychowawczych, poświęcaniu dziecku czasu, stawianiu mu wymagań, określaniu zakresu jego wolności i odpowiedzialności w zależności od wieku i pozycji w rodzinie. Przede wszystkim zaś wychowanie opiera się na dobrej relacji między mamą i tatą.

Dzielenie się doświadczeniem

Świadome wychowanie zakłada znalezienie czasu na własną formację oraz na spotkania z innymi rodzinami - w myśl zasady: „zaprzyjaźnij się z rodzicami przyjaciela twojego dziecka”. Owocem tego staje się przyjęcie wspólnych wartości wychowawczych bliskich rodzinom uczestniczącym w przedsięwzięciu edukacyjnym „Sternika". Szkoła ułatwia to, organizując warsztaty i wykłady, pomagające poznać jej model edukacyjny i stosować go w praktyce. Udział w nich nie jest obowiązkowy, niemniej wysiłek regularnego uczestnictwa w tych spotkaniach daje możliwość doskonalenia kompetencji wychowawczych.

Rodzice dbają o relacje między sobą oraz ze szkołą, dając dzieciom przykład lojalności i szacunku dla drugiego człowieka, by one mogły wprowadzać te zasady w swoim dorosłym życiu. Podstawowym obszarem zaangażowania rodziców w tworzenie szkoły jest wychowanie dzieci i pomoc innym rodzinom w podejmowaniu tego wysiłku.

Współpraca ze szkołą

Przedszkole i szkoła nie zastępuje rodziców w pierwszoplanowej roli wychowawczej. Może jednak nieść pomoc w wychowaniu poprzez określony i znany rodzicom program wychowawczy oraz dzięki pracy opiekunów ściśle współpracujących z dzieckiem i rodzicami.

Kwestie objęte współpracą rodziców, nauczycieli i uczniów traktuje się indywidualnie, co pozwala na rozpoznanie problemów i wypracowanie dopasowanego do rodziny rozwiązania. Podyktowane jest to szacunkiem dla odrębności każdej uczennicy i każdej rodziny. Z tego samego powodu spraw konkretnych rodzin i nauczycieli nie omawia się publicznie.

Niezwykle ważnym punktem pracy wychowawczej są spotkania rodziców z tutorem. Powinny one kończyć się ustaleniem wspólnych celów wychowawczych. Spotkania takie odbywają się przynajmniej raz na trymestr, a ich celem jest przekazanie sobie nawzajem wiedzy o dziecku oraz wypracowanie jednego lub kilku wspólnych celów realizowanych równolegle w domu i w szkole.

 

Wychowanie dzieci jest bardzo trudne, dlatego konieczne jest stałe doskonalenie sięNieoceniona w tym procesie jest walka o cierpliwość, opanowanie, dobry humor, wzajemne zaufanie i szczerość.