Wykorzystujemy metody nauczania pomagające kształtować umiejętność wspólnego działania.

Naturalną konsekwencją rozwoju osoby w procesie edukacyjnym jest umiejętność współpracy z innymi na rzecz tego samego celu. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi edukacyjny projekt realizowany przez nasze uczennice na każdym poziomie nauki w gimnazjum.

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. Uczennice realizują go w oparciu o metodologię badań naukowych - wychodzą od poszukiwania problemu badawczego z szerokiego zakresu materiału do sformułowania szczegółowych wniosków na wybrany przez siebie temat. W pracy nad projektem ustalają hipotezy i cele, studiują literaturę przedmiotu i wybierają odpowiednie narzędzia badawcze w celu weryfikacji hipotezy wstępnej. Zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy jest publiczna prezentacja, która jest doskonałą lekcją auoprezentacji, jak również ciekawą formą zdobywania wiedzy.