W przedszkolu „PROMIENIE” wychowujemy dzieci zgodnie z filozofią personalizmu. Personalizm traktuje każde dziecko jako niepowtarzalną osobę, która ukierunkowana jest na osiągnięcie najwyższego rozwoju indywidualnych możliwości i zdolności oraz doskonalenia się w cnotach tak, by mogła dojść do pełni człowieczeństwa.

W Promieniach na wychowanie patrzmy w kontekście integralności osoby ludzkiej. Zwracamy uwagę na fizyczność, która jest zarówno podstawą jak i środkiem do realizacji innych funkcji, nauczenie myślenia, wzmacnianie woli i kształtowanie uczuć oraz na aspekt społeczny i duchowy, jakim są relacje z innymi ludźmi i z Bogiem.

Nie chodzi tu jednak o zestawienie i zsumowanie tych wszystkich elementów, ale o ich spójność i jedność w osobie.

Praktyczną realizacją założeń edukacji spersonalizowanej na etapie wychowania przedszkolnego jest Program „OPTYMISTA”.  W przemyślany sposób łączy on pięć kluczowych elementów kształcenia i wychowania .

Rozum/umysł – dążymy do prawdy przez krytyczne myślenie i rozwijanie własnych sądów

Wolę – rozwijamy wzrastanie w wysiłku i odpowiedzialności przez codzienne kształtowanie stałej umiejętności do czynienia tego co należy  a nie co się chce

Emocje – uczymy radości z czynienia dobra, kształtujemy uczucia (szczerość, odwaga, naturalność) uczymy panowania nad emocjami

Ciało – systematycznie pracujemy nad sprawnością ciała w duchu współpracy  i duchu sportowym

Ducha – codziennie uczymy nawiązywania osobistej relacji z Bogiem