Wychowanie poprzez film jest cennym elementem kształcenia. Film działa na wyobraźnię, prowokuje myślenie i wywołuje określone emocje.

Celem jest pokazanie dobrych i złych wzorców, pomoc w przełożeniu ich na własne życie i wzbudzenie chęci naśladowania tego co dobre. Mając świadomość możliwej manipulacji audio-wizualnej, Kino forum pomaga uczennicom myśleć krytycznie o informacjach i opiniach, które słyszą oraz nauczyć  rzetelnie zgłębiać treści przekazywane przez film oraz inne środki społecznego przekazu.

Ważnym elementem Kina Forum jest dyskusja, najczęściej według przygotowanego wcześniej kwestionariusza,  co zachęca do maksymalnego uczestnictwa. Kino Forum kończy się podsumowaniem i sformułowaniem konkretnych wniosków.