Ludzie są równi, ale różni. Fundacja Sternik realizuje ten sam program nauczania w szkołach dla dziewcząt i w szkołach dla chłopców w poszanowaniu ich równości i różnic między nimi.

Począwszy od szkoły podstawowej, szkoły Fundacji Sternik są zróżnicowane ze względu na płeć. Dziewczęta i chłopcy uczą się osobno. Taki podział sprzyja:

  • uszanowaniu naturalnych różnic i kształtowaniu szacunku dla drugiej płci;
  • lepszej komunikacji i skuteczniejszemu oddziaływaniu wychowawczemu;
  • zróżnicowaniu metod przekazywania wiedzy oraz metod wychowawczych;
  • rozwijaniu cech specyficznych dla swojej płci i osiąganiu dojrzałości przy mniejszym ryzyku ich zaburzenia;
  • przełamanie niesprawiedliwych stereotypów społecznych na temat zawodów właściwych dla kobiet i dla mężczyzn.

Wychowanie zróżnicowane służy równości płci. Uczennice wzrastają w świadomości własnej wartości wynikającej z tego, że są kobietami i ostatecznie prowadzi to do większego szacunku dla przedstawicieli każdej z płci w myśl zasady, że ludzie są równi, ale różni.

Szkoły dla dziewcząt i dla chłopców działają niezależnie. Szanując wolność rodziców do wyboru środowiska, w którym ich dzieci spędzają czas wolny, szkoły celowo nie organizują wspólnych wydarzeń szkolnych, religijnych, sportowych, artystycznych, towarzyskich i innych.  Zachęcają natomiast rodziców, aby wykazywali inicjatywę w organizowaniu czasu wolnego dla swoich dzieci. Jest to jeden z widocznych przejawów zaangażowania wychowawczego rodziców, którzy uczestniczą w tym przedsięwzięciu edukacyjnym.